มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทางให้บริการจองเรือ