Lipe Ferry Speedboat
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat
1. ตรวจสอบรอบ และจองเรือ Lipe Ferry Speedboat

กรุณาตรวจสอบวันและเวลาก่อนการเดินทางของ หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat (Lipe Ferry Speedboat)

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง) หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

จาก สงขลา (สนามบินหาดใหญ่ HDY)

09:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
13:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
16:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:00
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 50 นาที

14:50
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:00
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
08:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

10:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿

จาก สงขลา (ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)

08:30
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)

2 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-6 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿

จาก ตรัง (สนามบินตรัง (TST))

08:30
ตรัง
(สนามบินตรัง (TST))
13:50
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
5 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
ตรัง
(สนามบินตรัง (TST))

2 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

2 ชั่วโมง 20 นาที

13:50
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-10 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี750 ฿

จาก สตูล (ท่าเรือปากบารา)

11:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
2 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-10 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี500 ฿
13:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
15:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
16:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

15:00
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-2 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 3-10 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี500 ฿

จาก เกาะหลีเป๊ะ (ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 50 นาที

15:20
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

17:30
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:20
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
3 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

2 ชั่วโมง 0 นาที

11:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 50 นาที

13:20
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:00
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

17:00
ถึง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-10 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี750 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:30
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

2 ชั่วโมง 0 นาที

11:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:30
ตรัง
(สนามบินตรัง (TST))
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
ตรัง
(สนามบินตรัง (TST))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
17:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

16:00
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

17:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿

จาก สงขลา (สนามบินหาดใหญ่ HDY)

09:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
08:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

10:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿

จาก สงขลา (ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)

08:30
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

08:30
ออกเดินทาง
สงขลา
(ภายในตัวเมืองหาดใหญ่)

2 ชั่วโมง 30 นาที

11:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-6 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿

จาก สตูล (ท่าเรือปากบารา)

11:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
2 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

2 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-10 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี500 ฿
14:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

14:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
13:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
15:00
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿

จาก เกาะหลีเป๊ะ (ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
15:00
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
13:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:20
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
3 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

2 ชั่วโมง 0 นาที

11:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
11:30
ออกเดินทาง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)

1 ชั่วโมง 50 นาที

13:20
ถึง
สงขลา
(สนามบินหาดใหญ่ HDY)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี750 ฿
11:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
13:00
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

11:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที

13:00
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
09:30
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)
11:30
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
2 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

Lipe Ferry (เรือเทียบหาด ฟรีค่าเรือหาง)
หลีเป๊ะเฟอร์รี่ - Speedboat

09:30
ออกเดินทาง
เกาะหลีเป๊ะ
(ท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ)

2 ชั่วโมง 0 นาที

11:30
ถึง
สตูล
(ท่าเรือปากบารา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-3 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 4-9 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 10-99 ปี500 ฿
รายละเอียด

การเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะต้องเดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือปากบารา (อำเภอละงู จังหวัดสตูล) ซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่ให้บริการเรือขนส่งผู้โดยสารไปยังเกาะหลีเป๊ะ Lipe Ferry เป็นบริษัทเดินเรือที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการเดินเรือด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการทั้งเรือสปีดโบ้ทขนาดใหญ่และเรือเฟอร์รี่ติดแอร์ เรือทั้งสองแบบมีความเร็วใกล้เคียงกัน

 เกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง(แวะตะรุเตา-เกาะไข่ บวกเวลาอีกครึ่งชั่วโมง) ผู้โดยสารควรเดินทางถึงจุดจอดเรือก่อนเรือออก 30 นาที

 

     เนื่องจากที่เกาะหลีเป๊ะไม่มีท่าเทียบเรือ เรือทุกลำจะเข้าไปเทียบที่โป๊ะกลางอ่าวเกาะหลีเป๊ะ การเดินทางเข้าเกาะต้องต่อเรือหางยาว(บางรีสอร์ทมีบริการรับส่งถึงโป๊ะ)  ผู้โดยสารสามารถลงเรือหางยาวจากโป๊ะไปยังที่พักได้ โดยการให้บริการเรือหางยาวของชาวเลท้องถิ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ค่าบริการคนละ 50 บาท ใช้เวลาในการโดยสารเข้าเกาะ 5-10 นาที

 

ราคาตั๋วเด็ก อายุ 4-9 ขวบ ขาละ 350 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ

ประเภทเรือและเวลาเดินเรือ อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลมซึ่งไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

การจอง
วิธีการจองตั๋วเรือและการชำระเงิน

การจองเรือ / การจองรถไปกลับ

ต้องการจองตั๋วเรือ กรุณากรอกข้อมูลการเดินทางอีกครั้ง เพื่อทำการค้นหาเที่ยวเรือที่ยังว่างอยู่ พร้อมกับราคา ณ เวลาวันและเวลานั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เพื่อสำรองที่นั่ง ถ้าหากคุณ ลูกค้าเดินทางในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาทำการจองล่วงหน้า 3-4 วันทำการ

จองผ่านเว็บไซต์

 1. คุณลูกค้าสามารถใส่วันที่เดินทาง และกดปุ่มจองได้ทันทีที่ตารางเดินเรือ
 2. ถ้าต้องการรอบกลับด้วย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเที่ยวกลับ จากนั้นกดขั้นตอนถัดไป
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกรีสอร์ทที่ต้องการไปรับ และส่งฟรี จากนั้นกดขั้นตอนทัดไป
 4. ตรวจทางข้อมูลอีกครั้ง และกดจองทันที ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ แสดงยอดรวมของค่าใช้จ่าย สามารถชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่าง
 5. แจ้งชำระเงินที่ 097-247-3228 หรือ Line ID : @ferryadvice
 6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงินและรับใบ Online Ticket / Voucher ทันที ภายใน 60 นาที

จองผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดการสำรองที่นั่ง(วันที่เดินทาง/จำนวนผู้โดยสาร) ให้กับทางเจ้าหน้าที่
 2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งใบเสนอราคาให้แก่คุณลูกค้า ภายใน 24 ช.ม.
 3. เมื่อลุกค้าได้ชำระการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้แก่คุณลูกค้า โดยผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์

ติดต่อสอบถามจอง
โทรสอบถามและจองได้ตลอดค่ะ
จองทันที โทร 063-863-6665, 097-247-3228
หรือ line: ferryadvice2 หรือ @ferryadvice
รีวิว
บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด

บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด ขอบคุณลูกค้ามากมายที่ไว้วางใจใช้บริการเรา ทุกคำขอบคุณคือแรงใจที่ช่วยให้เราส่งต่อความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง เรายินดีน้อมรับทุกคำติชม เพื่อก้าวต่อไป