Lomphraya
เรือ เร็ว ลมพระยา
1. ตรวจสอบรอบ และจองเรือ Lomphraya

กรุณาตรวจสอบวันและเวลาก่อนการเดินทางของ เรือ เร็ว ลมพระยา ( Lomphraya)

เรือเร็วลมพระยา เรือ เร็ว ลมพระยา

จาก กรุงเทพ (ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
12 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
8 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
10 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
9 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี730 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1450 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
10:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
10 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1350฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 30 นาที

05:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี680 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1350 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
10 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

2 ชั่วโมง 40 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
12 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

16 ชั่วโมง 0 นาที

05:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
8 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

08:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
10:55
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
2 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

650฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

08:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 55 นาที

10:55
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี330 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี650 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
11:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

08:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
6 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

950฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี480 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี950 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
4 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

3 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
10:55
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
2 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

1 ชั่วโมง 0 นาที

09:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 25 นาที

10:55
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
13:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

13:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
17:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

17:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
11:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี430 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
14:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

11:15
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี430 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
18:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี430 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
14:15
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
6 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

950฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

08:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี480 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี950 ฿

จาก ชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
4 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
10:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
3 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿

จาก ชุมพร (สถานีรถไฟชุมพร)

06:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

0 ชั่วโมง 30 นาที

06:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
12:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

0 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
12:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
4 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1250฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

0 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1250 ฿
06:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

0 ชั่วโมง 30 นาที

06:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿

จาก เกาะเต่า (ท่าเรือเกาะเต่า)

10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
10 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

7 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
23:59
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
9 ชั่วโมง 14 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

6 ชั่วโมง 59 นาที

23:59
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
10:50
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
4 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

3 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 50 นาที

10:50
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
15:15
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
5 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:15
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
17:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
2 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

0 ชั่วโมง 30 นาที

17:00
ถึง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
12:45
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
12:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

0 ชั่วโมง 45 นาที

12:45
ถึง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
17:00
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
6 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 0 นาที

17:00
ถึง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
21:35
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
6 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 35 นาที

21:35
ถึง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
18:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
7 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
18:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
1 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
15:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
1 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
17:30
ชุมพร
(ตัวเมือง)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 15 นาที

16:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 0 นาที

17:30
ถึง
ชุมพร
(ตัวเมือง)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
13:30
ชุมพร
(ตัวเมือง)
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 45 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
12:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 0 นาที

13:30
ถึง
ชุมพร
(ตัวเมือง)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี750 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
09:40
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

3 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
14:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

900฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี900 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
07:50
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
1 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 50 นาที

07:50
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
15:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
9 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1200฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

3 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 0 นาที

15:00
ถึง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี600 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1200 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
20:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
10 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

20:00
ถึง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:40
นครศรีธรรมราช
(ตัวเมืองนครศรีธรรมราช)
7 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
นครศรีธรรมราช
(ตัวเมืองนครศรีธรรมราช)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
07:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
1 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 10 นาที

07:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
10:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
1 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 15 นาที

10:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี250 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี500 ฿
15:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
1 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี250 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี500 ฿

จาก หัวหิน (ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

23:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
14 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1050฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

23:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

18 ชั่วโมง 0 นาที

05:30
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี530 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1050 ฿
08:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
6 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1050฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

3 ชั่วโมง 30 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี530 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1050 ฿
08:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
8 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

3 ชั่วโมง 30 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
23:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
12 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

23:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

18 ชั่วโมง 30 นาที

05:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
23:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
10:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
12 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

23:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

12 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
08:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
7 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

3 ชั่วโมง 30 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
08:30
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
6 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1050฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

3 ชั่วโมง 30 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี530 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1050 ฿

จาก เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
12 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

7 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
00:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
12 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

16 ชั่วโมง 30 นาที

00:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1100 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
21:35
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
9 ชั่วโมง 5 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 30 นาที

16:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 35 นาที

21:35
ถึง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
17:00
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
9 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 0 นาที

17:00
ถึง
หัวหิน
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี700 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1400 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 30 นาที

09:30
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
08:20
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
0 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

0 ชั่วโมง 20 นาที

08:20
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี150 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี300 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
12:50
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
0 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

0 ชั่วโมง 20 นาที

12:50
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี150 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี300 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
09:30
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 30 นาที

09:30
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
14:15
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:15
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿

จาก ชุมพร (สนามบินชุมพร)

10:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
4 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)

2 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
10:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
6 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1250฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)

0 ชั่วโมง 30 นาที

10:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี750 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1250 ฿
10:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
4 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)

0 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี550 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
5 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

800฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี800 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

900฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

3 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี900 ฿
09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:55
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
1 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 55 นาที

10:55
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
11:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
13:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

13:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

17:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
11:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
18:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:30
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
5 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

800฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี400 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี800 ฿

จาก ชุมพร (ตัวเมือง)

05:30
ชุมพร
(ตัวเมือง)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

05:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ตัวเมือง)

1 ชั่วโมง 0 นาที

06:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
11:15
ชุมพร
(ตัวเมือง)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:15
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ตัวเมือง)

1 ชั่วโมง 15 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี450 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
11:15
ชุมพร
(ตัวเมือง)
16:10
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
4 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1150฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:15
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ตัวเมือง)

1 ชั่วโมง 15 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1150 ฿

จาก เกาะสมุย (หน้าทอน)

08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
10:20
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
2 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:50
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

10:20
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
15:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
2 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:40
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 20 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
15:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
17:50
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
2 ชั่วโมง 35 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 55 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:20
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

17:50
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
11:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:55
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 5 นาที

11:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
15:45
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 0 นาที

15:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
15:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
18:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 55 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 0 นาที

18:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
11:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

3 ชั่วโมง 0 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
17:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

17:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี350 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี700 ฿
08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
09:40
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
1 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
15:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
17:10
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
1 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 55 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
14:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
15:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
7 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 0 นาที

15:00
ถึง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี300 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี600 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
20:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
7 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 0 นาที

20:00
ถึง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี430 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
13:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
14:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

0 ชั่วโมง 30 นาที

14:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี150 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี300 ฿
17:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
18:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

17:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

0 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี150 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี300 ฿
11:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
11:45
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

0 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี180 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี300 ฿

จาก ภูเก็ต (ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)

10:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
9 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)

4 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

3 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
10:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
17:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
7 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)

4 ชั่วโมง 0 นาที

14:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 15 นาที

17:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี500 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1000 ฿
10:00
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)
18:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
8 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1200฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:00
ออกเดินทาง
ภูเก็ต
(ออฟฟิสลมพระยา ภูเก็ต)

4 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี600 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1200 ฿

จาก เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

08:30
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
12 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
12:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

8 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
13:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
00:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
12 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

16 ชั่วโมง 0 นาที

00:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี650 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี1300 ฿
14:30
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
17:50
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
3 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 20 นาที

17:50
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-10 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 11-99 ปี750 ฿
12:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
15:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 0 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
07:20
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
10:20
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:20
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 20 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:50
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

10:20
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี380 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี750 ฿
07:20
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
11:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:20
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 20 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 0 นาที

11:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสารอายุ 0-1 ปี0 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 2-11 ปี430 ฿
 • ค่าโดยสารอายุ 12-99 ปี850 ฿
12:00
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
16:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพะงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)