Lomphraya
เรือ เร็ว ลมพระยา
1. ตรวจสอบรอบ และจองเรือ Lomphraya

กรุณาตรวจสอบวันและเวลาก่อนการเดินทางของ เรือ เร็ว ลมพระยา ( Lomphraya)

เรือเร็วลมพระยา เรือ เร็ว ลมพระยา

จาก กรุงเทพ (ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
12 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
8 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
10 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991400 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
9 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1450฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11830 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991450 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
10:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
10 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1350฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

15 ชั่วโมง 30 นาที

05:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11680 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991350 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
16:40
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
10 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:40
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11650 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991300 ฿
21:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
12 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

21:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

16 ชั่วโมง 0 นาที

05:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
06:00
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
8 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)

6 ชั่วโมง 0 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

08:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
11:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)

0 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
6 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

950฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11480 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99950 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
4 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

3 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
10:55
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
2 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

1 ชั่วโมง 0 นาที

09:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 25 นาที

10:55
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
13:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

13:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
17:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

17:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
08:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
11:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11430 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
14:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 45 นาที

11:15
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:00
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11430 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
14:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
17:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 0 นาที

17:30
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11430 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿

จาก ชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
4 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1250฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991250 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1250฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991250 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
10:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:10
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
3 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

3 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
07:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
13:00
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿

จาก ชุมพร (สถานีรถไฟชุมพร)

05:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
08:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

05:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

1 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
11:30
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
15:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

1 ชั่วโมง 0 นาที

12:30
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

15:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
05:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
08:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

05:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)

1 ชั่วโมง 0 นาที

06:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
07:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

08:45
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿

จาก เกาะเต่า (ท่าเรือเกาะเต่า)

10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
10 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

7 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
23:59
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
9 ชั่วโมง 14 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

6 ชั่วโมง 59 นาที

23:59
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
4 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

3 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

10:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
15:15
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
5 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:15
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
17:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร )
2 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

0 ชั่วโมง 30 นาที

17:00
ถึง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:00
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร )
5 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
15:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 0 นาที

16:00
ถึง
ชุมพร
(สถานีรถไฟชุมพร)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
17:00
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน )
6 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 0 นาที

17:00
ถึง
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
21:35
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน )
6 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

4 ชั่วโมง 35 นาที

21:35
ถึง
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
10:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
18:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร )
7 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
18:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร )
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
1 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 50 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
15:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
1 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 40 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
09:40
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

3 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
14:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
5 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

900฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

5 ชั่วโมง 0 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99900 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
07:50
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
1 ชั่วโมง 50 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 50 นาที

07:50
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
06:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
07:10
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
1 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

06:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 10 นาที

07:10
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
10:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
1 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:30
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 15 นาที

10:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11250 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99500 ฿
15:00
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
16:10
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
1 ชั่วโมง 10 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:00
ออกเดินทาง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)

1 ชั่วโมง 10 นาที

16:10
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11250 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99500 ฿

จาก ประจวบคีรีขันธ์ (ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

08:45
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)
15:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
6 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1050฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:45
ออกเดินทาง
ประจวบคีรีขันธ์
(ออฟฟิสลมพระยา หัวหิน)

3 ชั่วโมง 15 นาที

12:00
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

2 ชั่วโมง 15 นาที

15:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11530 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991050 ฿

จาก เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
12 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

7 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991400 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
00:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
12 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1400฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

16 ชั่วโมง 30 นาที

00:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11700 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991400 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

3 ชั่วโมง 45 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 30 นาที

09:30
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
12:30
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
12:50
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
0 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

0 ชั่วโมง 20 นาที

12:50
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11150 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿
08:00
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
09:30
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))

1 ชั่วโมง 30 นาที

09:30
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿

จาก ชุมพร (สนามบินชุมพร)

09:00
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)
14:45
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
5 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(สนามบินชุมพร)

1 ชั่วโมง 45 นาที

10:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:45
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿

จาก สุราษฎร์ธานี (ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
5 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

800฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

5 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11400 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99800 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
19:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
3 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

900฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

3 ชั่วโมง 45 นาที

19:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99900 ฿
09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:55
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
1 ชั่วโมง 55 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 55 นาที

10:55
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
11:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
13:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

13:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 45 นาที

17:15
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
09:00
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
11:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
2 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

09:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 45 นาที

11:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
11:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:00
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
15:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
18:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

2 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿

จาก เกาะสมุย (หน้าทอน)

08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
10:30
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
09:55
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 35 นาที

10:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
15:15
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:15
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
15:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
18:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

0 ชั่วโมง 30 นาที

18:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11380 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
08:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
09:40
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
1 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:00
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
15:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
17:10
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
1 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

15:30
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 40 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
12:45
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
14:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
1 ชั่วโมง 45 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:45
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

1 ชั่วโมง 45 นาที

14:30
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
11:15
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
11:45
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา )
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:15
ออกเดินทาง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)

0 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11180 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿

จาก เกาะพงัน (ท่าเรือท้องศาลา)

08:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
12 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
12:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

8 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11650 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991300 ฿
13:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
00:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
12 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
16:30
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

16 ชั่วโมง 0 นาที

00:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11650 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991300 ฿
14:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
17:50
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี )
3 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 20 นาที

17:50
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-10375 ฿
 • ค่าโดยสาร 11-99750 ฿
12:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
15:00
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี )
3 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

750฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 0 นาที

15:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11375 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99750 ฿
07:20
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
11:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
3 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:20
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 20 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
10:00
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 0 นาที

11:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
12:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
16:00
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
4 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
14:45
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 15 นาที

16:00
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
14:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
18:45
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA )
4 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

850฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 40 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
17:30
ออกเดินทาง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)

1 ชั่วโมง 15 นาที

18:45
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(สนามบินสุราษฎร์ธานี URA)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11450 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99850 ฿
08:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
13:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
3 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1000฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

3 ชั่วโมง 15 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11500 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991000 ฿
08:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
09:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

1 ชั่วโมง 0 นาที

09:30
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11250 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99500 ฿
13:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
14:15
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

13:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

1 ชั่วโมง 15 นาที

14:15
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11250 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99500 ฿
17:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
18:30
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า )
1 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

17:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

1 ชั่วโมง 0 นาที

18:30
ถึง
เกาะเต่า
(ท่าเรือเกาะเต่า)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
11:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
11:20
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
0 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

11:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

0 ชั่วโมง 20 นาที

11:20
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11150 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿
16:20
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
16:40
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ) )
0 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

16:20
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

0 ชั่วโมง 20 นาที

16:40
ถึง
เกาะสมุย
(ท่าเรือหน้าพระลาน (แม่น้ำ))
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11150 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿
07:20
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
09:40
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
2 ชั่วโมง 20 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

07:20
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 20 นาที

09:40
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
14:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
17:10
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
2 ชั่วโมง 40 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 40 นาที

17:10
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
12:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
14:30
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี )
2 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

700฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

2 ชั่วโมง 30 นาที

14:30
ถึง
สุราษฎร์ธานี
(ออฟฟิสลมพระยา ท่าเรือตาปี)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11350 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99700 ฿
12:00
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
12:30
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

12:00
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

0 ชั่วโมง 30 นาที

12:30
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11150 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿
14:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
15:00
เกาะสมุย
(หน้าทอน )
0 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

300฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

0 ชั่วโมง 30 นาที

15:00
ถึง
เกาะสมุย
(หน้าทอน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11150 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99300 ฿
08:30
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)
09:30
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน )
1 ชั่วโมง 0 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

500฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

08:30
ออกเดินทาง
เกาะพงัน
(ท่าเรือท้องศาลา)

1 ชั่วโมง 0 นาที

09:30
ถึง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11250 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99500 ฿

จาก เกาะนางยวน (ท่าเรือเกาะนางยวน)

10:15
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
20:30
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
10 ชั่วโมง 15 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
13:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

7 ชั่วโมง 30 นาที

20:30
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
23:59
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา )
9 ชั่วโมง 14 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

1100฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
17:00
ออกเดินทาง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

6 ชั่วโมง 59 นาที

23:59
ถึง
กรุงเทพ
(ถนนข้าวสาร ลมพระยา)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11550 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-991100 ฿
14:45
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
16:15
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

14:45
ออกเดินทาง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)

1 ชั่วโมง 30 นาที

16:15
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
10:15
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)
11:45
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย )
1 ชั่วโมง 30 นาที

แสดงรายละเอียดราคา และการเดินทาง

600฿
กรุณาตรวจสอบรอบ
โดยระบุวันเดินทางด้านบน

เรือเร็วลมพระยา
เรือ เร็ว ลมพระยา

10:15
ออกเดินทาง
เกาะนางยวน
(ท่าเรือเกาะนางยวน)

1 ชั่วโมง 30 นาที

11:45
ถึง
ชุมพร
(ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
 • ค่าโดยสาร 0-10 ฿
 • ค่าโดยสาร 2-11300 ฿
 • ค่าโดยสาร 12-99600 ฿
รายละเอียด

เรือเร็ว ลมพระยา

การจอง
วิธีการจองตั๋วเรือและการชำระเงิน

การจองเรือ / การจองรถไปกลับ

ต้องการจองตั๋วเรือ กรุณากรอกข้อมูลการเดินทางอีกครั้ง เพื่อทำการค้นหาเที่ยวเรือที่ยังว่างอยู่ พร้อมกับราคา ณ เวลาวันและเวลานั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เพื่อสำรองที่นั่ง ถ้าหากคุณ ลูกค้าเดินทางในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาทำการจองล่วงหน้า 3-4 วันทำการ

จองผ่านเว็บไซต์

 1. คุณลูกค้าสามารถใส่วันที่เดินทาง และกดปุ่มจองได้ทันทีที่ตารางเดินเรือ
 2. ถ้าต้องการรอบกลับด้วย ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเที่ยวกลับ จากนั้นกดขั้นตอนถัดไป
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกรีสอร์ทที่ต้องการไปรับ และส่งฟรี จากนั้นกดขั้นตอนทัดไป
 4. ตรวจทางข้อมูลอีกครั้ง และกดจองทันที ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ แสดงยอดรวมของค่าใช้จ่าย สามารถชำระเงินตามรายละเอียดด้านล่าง
 5. แจ้งชำระเงินที่ 097-247-3228 หรือ Line ID : @ferryadvice
 6. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเงินและรับใบ Online Ticket / Voucher ทันที ภายใน 60 นาที

จองผ่านอีเมล์ หรือโทรศัพท์

 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดการสำรองที่นั่ง(วันที่เดินทาง/จำนวนผู้โดยสาร) ให้กับทางเจ้าหน้าที่
 2. เมื่อทางเราได้รับข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งใบเสนอราคาให้แก่คุณลูกค้า ภายใน 24 ช.ม.
 3. เมื่อลุกค้าได้ชำระการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วย
 4. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งเอกสารยืนยันการจองให้แก่คุณลูกค้า โดยผ่านทาง อีเมล์ หรือ แฟกซ์

ติดต่อสอบถามจอง
โทรสอบถามและจองได้ตลอดค่ะ
จองทันที โทร 063-863-6665, 097-247-3228
หรือ line: ferryadvice2 หรือ @ferryadvice
รีวิว
บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด

บริการด้วยใจ เต็มที่ทุกรายละเอียด ขอบคุณลูกค้ามากมายที่ไว้วางใจใช้บริการเรา ทุกคำขอบคุณคือแรงใจที่ช่วยให้เราส่งต่อความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง เรายินดีน้อมรับทุกคำติชม เพื่อก้าวต่อไป